Rīgas Autoelektroaparātu rūpnīca


AS "Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca" 2021.gada 28.jūnijā ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi

Dienas kārtība:
1. Par Sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.
2. Par Sabiedrības statūtu grozījumiem sakarā ar akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.

• Par Sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.
Pieņemtais lēmums:
Teksts Izslēgt Sabiedrības 1 762 786 ( viens miljons septiņi simti sešdesmit divi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit seši) akcijas no regulētā tirgus.
• Par Sabiedrības statūtu grozījumiem sakarā ar akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.
Pieņemtais lēmums:
Teksts Izteikt Statūta 2.nodaļas trešo rindkopu šādā redakcijā :
„Akcijas ir dematerializētas. Sabiedrības akcijas nevar būt publiskas apgrozības objekts.”

AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” Valde
Gunārs Lubis m.t. 26234881, e-pasts: [email protected]

Decisions of the Annual extraordinary shareholders' meeting of JSC "Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca" to be held on June 28, 2021

Agenda:

1. Withdrawal of Company’s shares from the regulated market.
2. Amendments to the Articles of Incorporation of the Company in connection with the withdrawal of shares from the regulated market.

(1) Withdrawal of Company’s shares from the regulated market.
Draft resolution:
Tekst Withdraw 1,762,786 (one million seven hundred sixty two thousand seven hundred eighty six ) Company’s shares from the regulated market.

(2) Amendments to the Articles of Incorporation of the Company in connection with the withdrawal of shares from the regulated market.
Draft resolution:
Tekst Amend the third paragraph Chapter 2 of the Articles of Incorporation of the Company to read as follows: “The shares of the Company are book-entry shares. The shares of the Company count be publicly traded.”

The Board of JSC „Rigas autoelektroaparatu rupnica”
Gunārs Lubis m.t. 26234881, e-pasts: [email protected]

AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca”akcionāru sapulces sasaukšana

(Reģ. Nr. LV40003030454 juridiskā adrese Klijānu ielā 18, Rīga)
valde sasauc ārkārtas akcionāru sapulci, kas notiks 2021.gada 28. jūnijā plkst.12.00

Darba kārtība:

1. Par Sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.
Lēmuma projekts: Izslēgt Sabiedrības 1 762 786 ( viens miljons septiņi simti sešdesmit divi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit seši) akcijas no regulētā tirgus.
2. Par Sabiedrības statūtu grozījumiem sakarā ar akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.
Lēmuma projekts: Izteikt Statūta 2.nodaļas trešo rindkopu šādā redakcijā :
„Akcijas ir dematerializētas. Sabiedrības akcijas nevar būt publiskas apgrozības objekts.”

Ieraksta datums akcionāru dalībai sapulcē ir 2021.gada 16.jūnijs. Tikai personas, kuras ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar ieraksta datumā tiem piederošo akciju skaitu piedalīties akcionāru sapulcē 2021.gada 28.jūnijā - tikai neklātienē.

Balsojot attālināti, dalībnieki nodot savu balsojumu pirms sapulces, nosūtot to uz adresi:Klijānu 18, Rīga, LV-1013, Latvija, akcionāru sapulcei, vai uz e-pasta adresi: [email protected] Dalībniekam jānodrošina, ka viņa balsojums Sabiedrība saņem ne vēlāk par 2021.gada 22.jūnija.

Balsojumam tiek izmantotas balsošanas veidlapas, kas pieejamas Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas tīmekļa vietnē www.csri.investino.lv , AS „Nasdaq Riga” tīmekļa vietnē www.nasdagbaltic.com un Sabiedrības tīmekļa vietnē https://rarlv.carrd.co .

Dalībnieks (tajā skaitā arī pārstavis un pilnvarnieks) savu balsojumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu, vai savu parakstu uz balsojuma apliecina pie zvērināta notāra.
Dalībnieks pievieno balsojumam personas apliecinoša dokumenta kopiju, pārstāvjiem un pilnvarniekiem savam balsojumam jāpievieno arī pilnvarojumu apliecinošo dokumentu vai pārstāvētā akcionāra pilnvaras kopiju. Šie dokumenti jānosūt uz minētiem saziņas līdzekļiem.

Ieraksta datums, uz kuru tiks fiksēts akcionāru saraksts akcionāru dalībai sapulcē, ir 2021.gada 16.jūnijs.

Akcionāri var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektu sākot ar 2021.gada 14.jūnija Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas tīmekļa vietnē www.csri.investino.lv , AS „Nasdaq Riga” tīmekļa vietnē www.nasdagbaltic.com un Sabiedrības tīmekļa vietnē https://rarlv.carrd.co .

AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” kopējais akciju skaits ir 3565509 akcijas. Visas akcijas ir balstiesīgas.

AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” Valde

_________, . . 2021.
izdošanas vieta, datums
BALSOŠANAS VEIDLAPA

____________________________________________________________________________
akcionāra vārds, uzvārds, personas kods ( ja personai nav personas koda,- dzimšanas datums, dzīvesvieta,personuapliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izvedusi ), juridiskjām personām- nosaukums un reģistrācijas numurs

____________________________________________________________________________________
akcionāra pārstāvja(ja tāds ir pilnvarots) vārds, uzvārds, personas kods( ja personai nav personas koda,- dzimšanas datums, dzīvesvieta,personuapliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izvedusi ), juridiskajām personām- tās pārstāvja vārda, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda,-dzimšanas datums

kā akciju sabiedrības “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” (vienotais reģistrācijas numurs: 40003030454, juridiskā adrese: Klijānu 18,Rīga,LV-1013) akcionārs 2021.gada 28.jūnija ārkārtas akcionāru sapulcē ar visām no man piederošajām akcijām izrietošajām balsīm balsoju sekojoši:

1. Darba kārtības jautājumā “Par Sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus” balsot:
Lēmumu projekts
Par
Pret

Izslēgt Sabiedrības 1 762 786 (viens miljons septiņi simti sešdesmit divi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit seši) akcijas no regulētā tirgus.

2. Darba kārtības jautājumā “Par Sabiedrības statūtu grozījumiem sakarā ar akciju izslēgšanu no regulētā tirgus” balsot:
Lēmumu projekts
Par
Pret

Veikt šādu AS “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” Statūtu grozījumu:Izteikt Statūta 2.nodaļas trešo rindkopu šādā redakcijā:
„Akcijas ir dematerializētas. Sabiedrības akcijas nevar būt publiskas apgrozības objekts.”

Akcionāru sapulces organizatoriskajos jatājumos (balsu skaitītāju, sapulces vadītāja, protokolista un akcionāra, kas apliecinās protokola pareizību, ievēlēšana) pilnvaroju Sabiedrības valdi balsot ar manām balsīm pēc saviem ieskaitiem kā krietnām un rūpīgam saimniekam.

________________
Akcionāra/akcionāra pārstāvja - paraksts, paraksta atšifrējums

Pilnvaras veidlapa
saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 54. panta otrās daļas pirmo punktu

_____________________
Pilnvaras izdošanas vieta, datums

Pilnvara

_______________________________________________________________________
fiziska persona (vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas dati, dzīvesvieta) vai juridiska persona (firma, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, pārstāvis, pārstāvības pamatojums) kā pilnvaras devējs

ar šo pilnvaro

_______________________________________________________________________
fizisku personu (vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas dati, dzīvesvieta) vai juridisku personu (firma, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, pārstāvis, pārstāvības pamatojums) kā pilnvarnieku

pārstāvēt pilnvaras devēja intereses
(ja vēlas, var konkrēti norādīt pilnvarojuma apjomu)

akciju sabiedrības “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” (vienotais reģistrācijas numurs: 40003030454, juridiskā adrese: Klijānu iela 18, Rīga, LV-1013) ,

2021. gada 28. jūnijā ārkārtējā akcionāru sapulcē

ar
_____________________________pilnvaras devējam piederošajām akcijām.
(visām vai norādot konkrētu akciju skaitu)

Pilnvara izdota
____ pārpilnvarojuma tiesībām.
(ar vai bez)

Pilnvara derīga līdz
_____________ (ieskaitot).
(datums)

________________

Pilnvaras devējs (fiziska persona) – paraksts, (jāuzrāda notariāli apliecināts paraksta paraugs)
Pilnvaras devējs (juridiska persona) – paraksts, zīmoga nospiedums.

JSC „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca”
Reg.No40003030454, legal adress Klijanu str. 18, Riga

Extraordinary shareholders’ meeting

The board of the company announces that the Extraordinary Meeting of Shareholders of JSC „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” will be held on June 28, 2021 at 12.00 a.m. at 18 Klijanu Street in Riga, Latvia.

Agenda:

1. Withdrawal of Company’s shares from the regulated market.
Draft resolution: Withdraw 1,762,786 (one million seven hundred sixty two thousand seven hundred eighty six ) Company’s shares from the regulated market.
2. Amendments to the Articles of Incorporation of the Company in connection with the withdrawal of shares from the regulated market.
Draft resolution: Amend the third paragraph Chapter 2 of the Articles of Incorporation of the Company to read as follows: “The shares of the Company are book-entry shares. The shares of the Company count be publicly traded.”

The record date for participation in the exstraordinary shareholders’ meeting is June 16, 2021. Only those persons who are shareholders on the record date with the amount of shares they own on the record date have rights to participate in the shareholders’ meeting on June 28, 2021, remotely only.

When the remote voting, members have to tender their vote prior to the meeting by mailing it to the following address: Klijānu 18, Rīga,LV-1013, Latvija, and marking on the envelope “To the meeting of shareholders”, or email it to [email protected] .A member has to make sure that his/her vote is received by the Company before or on June 22,2021.

The voting forms to be used are available on the Company’s website https://rarlv.carrd.co.,, on the website of Nasdaq Riga, AS at www.nasdaqbaltic.com and on the website Official Mandatory Central Information Storage System at www.csri.investino.lv .

A member shall sign his vote with a secure electronic signature or shall have his signature on the vote certified by a sworn notary. A member shall enclose with the vote a copy of the personal identification document. A proxy shall also add to his vote a document confirming the authorization or a copy of the power of attorney issued by the represented shareholder. These documents shall be sent to the addresses specified above.

The record date for finalizing the list of shareholders eligible for the participation in the meeting is 16 June 2021. Only those persons who are shareholders as of the record date entitled to take part in the meeting of shareholders.

There shareholders can get acquainted with the draft resolutions on the agenda on business days starting from June 14, 2021 in csri.investinfo.lv and www.nasdaqbaltic.com and https://rarlv.carrd.co. Phone 29234881, e-mail [email protected]

The total amount of voting shares of JSC „Rigas autoelektroaparatu rupnica” is 3565509 shares.

The Board of JSC „Rigas autoelektroaparatu rupnica”

______, .. 2021.
Place of issuance, date

VOTING FORM

________________________________________________________________________________
Shareholder’s name, surname, personal identification number (if the person does not have a personal identification number- the date of birth, the number, the date of issue, the country of issuance and issuing authority of the passport or other identification document), for legal person- company name, registration number

_________________________________________________________________________________________
Shareholder’s proxy (if appointed) name, surname personal identification number (if the person does not have a personal identification number- the date of birth, the number, the date of issue, the country of issuance and issuing authority of the passport or other identification document) or legal person- representative’s name, surname, personal identification number (if the person does not have a personal identification number- the date of birth, the number, the date of issue, the country of issuance and issuing authority of the passport or other identification document),

As shareholder of Joint Stock Company "Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca" (unified registration number: 40003030454,legal address: Klijanu 18,Riga, LV-1013,Latvia) at the extraordinary meeting of shareholders to be held on June 28, 2021 with all the votes deriving from owned share votes following:

1. On the item of the agenda “Withdrawal of Company’s shares from the regulated martket” to vote:
Draft decision
For
Against

Withdraw 1,762,786 (one million seven hundred sixty two thousand seven hundred eighty six ) Company’s shares from the regulated market.

2. On the item of the agenda “Amendments to the Articles of Incorporation of the Company in connection with the withdrawal of shares from the regulated market” to vote:
Draft decision
For
Against

Amend the third paragraph Chapter 2 of the Articles of Incorporation of the Company to read as follows: “The shares of the Company are book-entry shares. The shares of the Company count be publicly traded.”

On the organizational matters of the meeting of the shareholders (election of vote counters, chairman of the meeting, minute taker and shareholder to certify the correctness of the minutes) to authorise the Management Board of Joint Stock Company "Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca" (unified registration number: 40003030454,legal address: Klijanu 18,Riga, LV-1013,Latvia) to vote at its discretion as an honest and careful manager would do.

___________________
Issuer of the Voting Form-signature, name and surname legibly

Form of power of attorney
according to the Clause 54 Part two Point one of the Financial instruments market law

_____________________
Place and date of issuance

Power of attorney

_______________________________________________________________________
Natural person (name, surname, personal identification number or date of birth, place of residence) or legal person (company name, registration number, legal address, representative, grounds of representation) as principal

authorizes

_______________________________________________________________________
Natural person (name, surname, personal identification number or date of birth, place of residence) or legal person (company name, registration number, legal address, representative, grounds of representation) as proxy

to represent interests of principal at
(the exact scope of the competence can be shown if needed)

June 28, 2021 Extraordinary meeting of shareholders

of the Joint Stock Company “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” (registration number:40003030454, legal address: Klijanu iela 18, Riga, Latvia, LV-1013)

with
_________________________ shares belonging to the principal.
(all or showing exact amount of shares)

The power of attorney is issued
_______________ subdelegation rights.
(with or without)

The power of attorney shall continue effective
___________ (inclusive).
(date)

___________________
Principal (natural person) – signature, (it is necessary to give sworn notary certified sample of the signature)
Principal (legal person) – position of representative, signature, name, surname.

Paziņojums par akcionāru sapulces
pieņemtajiem lēmumiem
izraksts
Paziņoju, ka 2021. gada 29. aprīlī, Rīgā, plkst.12.00., notika AS “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulce. Akcionāru sapulce izskatīja visus darba kārtībā paredzētos jautājumus.

Sapulcē pieņemti šādi lēmumi:

1. Valdes ziņojums par 2020.gada darbības rezultātiem.
Apstiprināt Valdes ziņojumu par 2020.gada darbības rezultātiem.
Balsošanas rezultāts: “par” 100 % no sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla.
2. Padomes ziņojums.
Apstiprināt Padomes ziņojumu.
Balsošanas rezultāts: “par” 100% no sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla
3. Par 2020. gada pārskata apstiprināšanu.
Apstiprināt akciju sabiedrības “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” 2020.gada pārskatu.
Balsošanas rezultāts: “par” 100% no sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla.
4.Par pašu kapitālu.
Pieņemt zināšanai valdes informāciju par nekustamā īpašuma vērtību. Atstāt valdes kompetencē lēmuma pieņemšanu par to, vai pārvērtēt nekustamo īpašumu.
Balsošanas rezultāts: “par” 100% no sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla.
5. Par zvērinātu revidentu 2021. gadam.
Akciju sabiedrības “Rīgas autoelekt

Atalgojuma politika

Informācija par Atalgojuma politiku

Jauna Atalgojuma politika tika pieņemta un apstiprināta 26.aprīlī 2020.gadā kārtējā akcionāru sapulcē Rīgā, Klijānu ielā 18,LV-1013 pl.12.00. (spēkā vismaz 4 gadi no pieņemšanas datuma, ja nebūs izmaiņas).
Sapulcē piedalījās:
SIA „Tehprojekts” pārstavis-pilnvarota persona Mārīte Lūse-1.565.533. akcijas;
AS „Baltijas Holdings” pārstavis-pilnvarota persona Maksym Araslanov-1.564.330. akcijas;
Jānis Mejubers-akcionārs-55.339.akcijas.
Kopā akciju skaits: 3.185.202.akcijas, kas sastāda 89,33% no visu akciju skaita ( 3.565.509-100%).
1.Par valdes un padomes locekļu Atalgojuma politiku, izstrādātu 2020.gadā t.sk.: -Noteikts nemainīgais atalgojums padomes un valdes locekļiem un to priekšsēdētājiem divu minimālo mēnešalgu apmērā, paredzot 1,1 koeficientu padomes un valdes priekšsēdētājiem. –Nav paredzēts mainīgais atalgojums padomes un valdes locekļiem un to priekšsēdētājiem, t.sk. naudas prēmijas, akcijas, akciju opcijas u.c.
Balsojums: Mārīte Lūse „par”- 49,13 % Maksym Araslanov „par”- 49,13 % Jānis Mejubers „pret”- 1,74 %
Balsošanas rezultāts: „PAR”-98,26 % no sapulces pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla „PRET” -1,74 % no sapulces pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla.
2.Par lēmumu nepiešķirt atalgojumu valdes un padomes locekļiem un to priekšsēdētājiem par 2019.gadu.
Sakarā ar izsludināto Covid-19 vīrusa pandēmiju un valstī ieviestais ārkārtējais stāvoklis, kas būtiski ietekmēja uzņēmuma darbību 2020.gadā pat pie optimistiskās apstākļu sakritību un veismīgākās darbības, akciju sabiedrībai pirmkārt ir jāsedz kredīta maksājumi un iepriekšējos gados uzkrātie parādi. Pamatojoties uz augstāk minēto, pieņemt lēmumu nepiešķirt atalgojumu par 2019.gadu sekojošiem:
valdes locekļiem: Ēriks Kaža,valdes pr-tājs – 0,00 EUR Gunārs Lubis ,valdes loceklis -0,00 EUR
un padomes locekļiem: Edgars Lubis, padomes pr-tājs -0,00 EUR Viktors Rojs, padomes pr-tāja vietnieks -0,00 EUR Līga Lube, padomes loceklis -0,00 EUR Gaļina Kraveca, padomes loceklis -0,00 EUR
Balsojums: Mārīte Lūse „par”- 49,13 % Maksym Araslanov „par”- 49,13 %

A/S RAR atalgojuma politikas pamatprincipi

Šī politika ir izstrādāta, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2017/828 attiecībā uz akcionāru ilgtermiņa iesaistīšanas veicināšanu, kā arī LR Finanšu instrumentu tirgus likuma 59.3 pantu.
Šo politiku izstrādā A/S RAR Valde (turpmāk tekstā Valde) un iesniedz to apstiprināšanai akcionāru sapulcē ne retāk kā reizi četros gados pēc iepriekšējā atalgojuma politikas apstiprināšanas
Politikas mērķis ir noteikt valdes un padomes locekļu atalgojuma pamatprincipus, un tā ir saistoša un piemērojama attiecībā uz visiem A/S RAR (turpmāk tekstā – Sabiedrība) valdes un padomes locekļiem.
Atalgojuma politikas uzdevums ir noteikt Sabiedrības atalgojuma veidošanas sistēmu, kas nodrošina atalgojuma atbilstību valdes un padomes locekļa sniegumam un profesionālajam ieguldījumam, kā arī konkurentspējai darba tirgū.
Atalgojuma noteikšanā ir jāņem vērā Sabiedrības faktiskie darbības rezultāti un konkrētās personas sniegums.
Kad tiek izziņota akcionāru sapulce, lai lemtu par Atalgojuma politiku, Valdei, sagatavojot akcionāru sapulces darba kārtību, tajā jāiekļauj jautājums par Atalgojuma politikas apstiprināšanu, tādējādi akcionārus jau iepriekš informējot, ka tiks lemts šāds jautājums.
Sabiedrības akcionāru sapulce uzrauga politikas īstenošanu attiecībā uz padomes locekļu atalgojumu un padome – attiecībā uz valdes locekļu atalgojumu.

Atalgojuma politika
Vispārējās prasības
Sabiedrība izstrādā, akcionāru sapulcē apstiprina un publisko valdes un padomes atalgojuma politiku.
Sabiedrība nodrošina, ka atalgojums valdes un padomes locekļiem tiek noteikts atbilstoši atalgojuma politikai, kas apstiprināta akcionāru sapulcē.
Sabiedrība nodrošina, ka akcionāru sapulces apstiprinātā atalgojuma politika kopā ar akcionāru sapulces balsojuma datumu un balsojuma rezultātiem pēc akcionāru sapulces nekavējoties tiek publicēta kapitālsabiedrības mājaslapā internetā, kur tā bez maksas ir publiski pieejama vismaz tik ilgi, kamēr ir piemērojama.
Līdz jaunas atalgojuma politikas apstiprināšanai akcionāru sapulcē Sabiedrība atalgojumu valdes un padomes locekļiem maksā saskaņā ar kapitālsabiedrībā pastāvošo praksi.
Sabiedrība izstrādā atalgojuma politiku un iesniedz to apstiprināšanai akcionāru sapulcē ne retāk kā reizi četros gados pēc iepriekšējās atalgojuma politikas apstiprināšanas. Atalgojuma politiku var pārskatīt arī biežāk, ja tas nepieciešams. Arī tad, ja nav veicami konkrēti grozījumi atalgojuma politikā, ik pa četriem gadiem akcionāriem tiek dota iespēja lemt par atalgojuma politiku
Ja atalgojuma politikā tiek veikti grozījumi, tie apstiprināmi akcionāru sapulcē un uzskatāms, ka ar grozījumu apstiprināšanu ir apstiprināta atalgojuma politika jaunā redakcijā.
Atalgojuma struktūra
Atalgojuma politikā tiek ietverta informācija par atļautajām nemainīgā un mainīgā atalgojuma sastāvdaļām:
• nemainīgais atalgojums galvenokārt atspoguļo personas profesionālo pieredzi, ieņemamo amatu, darba un amata pienākumus, atbildības līmeni un darba stāžu. Nemainīgais atalgojums – atalgojuma nemainīgā daļa (bruto), kas ietver darba algu, ar amatu saistītus maksājumus.
• mainīgais atalgojums – atalgojuma mainīgā daļa (bruto) jeb ikgadējās prēmijas (bonusi) un iespējamās vienreizējās izmaksas, ko papildus nemainīgajam atalgojumam finanšu gadā piešķir valdes un padomes locekļiem.
Sabiedrība ir noteikusi nemainīgo atalgojumu padomes un valdes locekļiem un to priekšsēdētājiem divu minimālo mēnešalgu apmērā, paredzot 1,1 koeficientu padomes un valdes priekšsēdētājiem.
Sabiedrība nav paredzējusi mainīgo atalgojumu padomes un valdes locekļiem un to priekšsēdētājiem, t.sk. naudas prēmijas, akcijas, akciju opcijas u.c.
Sabiedrībā nav paredzēts uz akcijām balstīts, ar akciju piešķiršanu saistīts atalgojums.

Valdes un Padomes pilnvaru termiņš un piemērojamie atsaukšanas termiņi un ar Līguma izbeigšanu saistītie nosacījumi
Valde un Padome tiek ievēlēta uz pilnvaru termiņu saskaņā ar Komerclikumu un Sabiedrības Statūtiem.
Valdes locekli var atsaukt Padome, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma rupja pilnvaru pārkāpšana, pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt Sabiedrību, kaitējuma nodarīšana Sabiedrības interesēm, kā arī akcionāru sapulces izteiktā neuzticība.
Padomes locekli var atsaukt ar akcionāru sapulces lēmumu.
Ar līguma izbeigšanu saistīti maksājumi valdes un padomes locekļiem nav noteikti.
Sabiedrībā nav paredzēti maksājumi papildu pensijai valdes un padomes locekļiem.
Sabiedrības atalgojuma politikā, lai novērstu interešu konfliktus, ir izslēgta iespēja vadošajiem darbiniekiem noteikt vai piedalīties sava atalgojuma noteikšanā.

Atalgojuma ziņojums
Atalgojuma ziņojumā tiek ietverta identificējošā informācija par katru valdes un padomes locekli (vārds, uzvārds un amats), kā arī vismaz šāda informācija par katra valdes un padomes locekļa atalgojumu:
nemainīgais atalgojums (mainīgais atalgojums nav paredzēts);
skaidrojums par to, kā atalgojums atbilst šai politikai, kā tas veicina Sabiedrības ilgtermiņa darbības rezultātu sasniegšanu un kā atalgojuma noteikšanā tika piemēroti darbības rezultātu kritēriji;
Pēdējo piecu finanšu gadu periodā notikušās izmaiņas salīdzināmā veidā attiecībā uz valdes un padomes atalgojumu, Sabiedrības darbības rezultātiem;
Atalgojuma ziņojumā neietver valdes un padomes locekļu īpašu kategoriju personas datus, kas saistīti ar fizisku personu datu aizsardzību, un datus, kuri attiecas uz valdes un padomes locekļu ģimenes stāvokli.
Valde sagatavo atalgojuma ziņojumu kā atsevišķu gada pārskata sastāvdaļu un iesniedz to izskatīšanai akcionāru sapulcē kopā ar citām gada pārskata sastāvdaļām.
Valde atalgojuma ziņojumā skaidro, par veiktajām būtiskajām izmaiņām atalgojuma politikā un to, kā jaunajā atalgojuma politikā ir ņemts vērā akcionāru sapulces balsojums un akcionāru viedokļi par atalgojuma politiku un atalgojuma ziņojumiem, kas akcionāru sapulcē izskatīti pēc iepriekšējās akcionāru sapulces balsojuma par atalgojuma politiku un akcionāru viedokļi par iepriekšējā pārskata gada atalgojuma ziņojumu.
Zvērināts revidents pārbauda, vai ir sagatavots atalgojuma ziņojums, un saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu sniedz savu viedokli par to, vai atalgojuma ziņojumā ir ietverta normatīvajos aktos un šajā politikā noteiktā informācija un vai atalgojuma ziņojumā ir konstatētas būtiskas neatbilstības saistībā ar gada pārskatā norādīto finanšu informāciju.
Sabiedrība nodrošina, ka atalgojuma ziņojums pēc akcionāru sapulces nekavējoties tiek publicēts Sabiedrības tīmekļa vietnē, kur tas bez maksas ir publiski pieejams 10 gadus no publicēšanas dienas.
Basic principles of A / S RAR remuneration policy
This policy has been developed on the basis of Directive (EU) 2017/828 of the European Parliament and of the Council regarding the promotion of long-term shareholder involvement, as well as Article 59.3 of the LR Financial Instruments Market Law.
This policy is developed by the Management Board of A / S RAR (hereinafter the Management Board) and submitted to the shareholders' meeting for approval at least once in four years after the approval of the previous remuneration policy.
The purpose of the policy is to determine the basic principles of remuneration of the members of the Management Board and the Supervisory Board, and it is binding and applicable to all members of the Management Board and the Supervisory Board of A / S RAR (hereinafter - the Company).
The task of the remuneration policy is to determine the remuneration system of the Company, which ensures the compliance of the remuneration with the performance and professional contribution of the member of the Management Board and the Supervisory Board, as well as the competitiveness in the labor market.
In determining the remuneration, the actual performance of the Company and the performance of the particular person must be taken into account.
When the shareholders 'meeting is announced to decide on the Remuneration Policy, the Board, when preparing the agenda of the shareholders' meeting, must include the issue of approval of the Remuneration Policy, thus informing the shareholders in advance that such issue will be decided.
The Company's shareholders' meeting monitors the implementation of the policy regarding the remuneration of the members of the Supervisory Board and the Supervisory Board regarding the remuneration of the members of the Management Board.

Remuneration policy
General requirements
The company develops, approves and publishes the remuneration policy of the board and council at the shareholders' meeting.
The Company ensures that the remuneration of the members of the Management Board and the Supervisory Board is determined in accordance with the remuneration policy approved by the shareholders' meeting.
The Company shall ensure that the remuneration policy approved by the shareholders' meeting together with the date of the shareholders' meeting vote and the voting results immediately after the shareholders' meeting is published on the company's website, where it is publicly available free of charge for at least as long as applicable.
Until the approval of a new remuneration policy at the shareholders' meeting, the Company pays the remuneration to the members of the Management Board and the Supervisory Council in accordance with the existing practice in the capital company.
The Company develops the remuneration policy and submits it for approval to the shareholders' meeting at least once every four years after the approval of the previous remuneration policy. Remuneration policies may also be reviewed more frequently if necessary. Even if no specific changes are made to the remuneration policy, shareholders are given the opportunity to decide on the remuneration policy every four years.
If amendments are made to the remuneration policy, they shall be approved by the shareholders' meeting and it shall be deemed that the remuneration policy has been approved in a new wording by approving the amendments.
Remuneration structure
The remuneration policy includes information on the permitted components of fixed and variable remuneration:
fixed remuneration mainly reflects a person's professional experience, position, job and position responsibilities, level of responsibility and length of service. Fixed remuneration - the fixed part of the remuneration (gross), which includes salary, job-related payments.
variable remuneration - variable part of remuneration (gross) or annual bonuses (bonuses) and possible one-off costs, which in addition to the fixed remuneration during the financial year are granted to the members of the Management Board and the Supervisory Board.
The Company has set a fixed remuneration for the members of the Supervisory and Management Boards and their chairmen in the amount of two minimum monthly salaries, providing for a coefficient of 1.1 for the Chairmen of the Supervisory and Management Boards.
The Company has not provided for variable remuneration for the members of the Supervisory Council and the Management Board and their chairmen, incl. cash bonuses, shares, stock options, etc.
The Company does not provide for share-based remuneration related to the grant of shares.

Term of office of the Management Board and the Council and applicable withdrawal periods and conditions for termination of the Agreement
The Management Board and the Supervisory Board are elected for a term of office in accordance with the Commercial Law and the Company's Articles of Association.
A member of the Management Board may be removed by the Council if there is a good reason for it. An important reason in any case is a gross breach of authority, non-performance or improper performance of duties, inability to manage the Company, damage to the interests of the Company, as well as distrust expressed by the shareholders' meeting.
A member of the Supervisory Board may be removed by a decision of the shareholders' meeting.
No payments related to the termination of the contract to the members of the Management Board and the Supervisory Board have been determined.
The Company does not provide for additional pension payments to the members of the Management Board and the Supervisory Board.
In order to prevent conflicts of interest, the Company's remuneration policy excludes the possibility for executives to determine or participate in the determination of their remuneration.

Remuneration report
The remuneration report shall include identifying information on each member of the Management Board and the Supervisory Board (name, surname and position), as well as at least the following information on the remuneration of each member of the Management Board and the Supervisory Board:
fixed remuneration (variable remuneration is not provided);
explanation of it

Atalgojuma ziņojums par 2020.gadu

Kontaktinformācija

Klijānu iela 18,
Rīga. Latvija

Inna Vencenosceva
Tālrunis: +371 67371352
E-pasts: [email protected]